سلیمه کیمیاگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فیزیکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیکدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶فیزیکعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- عضو شورای تحصیلات تکمیلی

 

12

رسمی قطعی

دانشیار

22

تمام وقت

پژوهشگر برتر سال 1392

سوابق پژوهشی

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره شاخه بانوان انجمن فیزیک از سال 93

ساعات حضور

web of science link:

https://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&slD=Y۲ujcbbZ۴۵۱bZzrFMF&page=۱&cr_pqid=viewType=summary&colName=WOS