صادق سلیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲حقوقتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵حقوقتهران
دکتری۱۳۸۱حقوقعلوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأت علمی - مدیر مسئول(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)