تراب جنگی قهرمان

مشخصات شخصی:

 مشخصات تحصیلی:

  • - دکتری-  زبان و ادبیات فارسی-   سال اخذ مدرک 1380 - واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی -تهران
  • - کارشناسی ارشد-  رشته- زبان و ادبیات فارسی– سال اخذ مدرک 1374  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • - کارشناسی -رشته:زبان و ادبیات فارسی– سال اخذ مدرک 1368  -دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

  • - معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی و الهیات سال 1383
  • - مدیر کل آموزش واحد تهران مرکزی 1384
  • - اولین دبیر کمیسیون تفویض اختیار واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی1384
  • - نماینده ی تام الاختیار برگزاری آزمون دوره های دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی واحد تهران مرکزی1385
  • - معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی و الهیات (طی نوبت دوم)1385
  • - مدیر گروه دروس عمومی واحد تهران مرکزی1386
  • - معاون دانشکده حقوق1387

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

سوابق آموزشی