طهمورث شیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹برنامه ریزی اجتماعیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲جامعه شناسیدانشگاه آزاد تهران
دکتری۱۳۸۳جامعه شناسیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران