وحید آرائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴علوم سیاسیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲ علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاستادیارپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

۱- معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۲- سربازرس امور خارجه و بین الملل سازمان بازرسی کل کشور.  

۳- رییس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور. 

۴- سرپرست اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۵- رییس اندیشکده سیاستگذاری سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (وابسته به سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور و کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی). 

۶- نایب رییس کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، مناظره و نقد سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۷- مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۸- دبیر شورای پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۹- دبیر و عضو حقوقی شورای انتشارات سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۱۰- قائم مقام اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۱۱- مدیر کارگروه تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران. 

۱۲- عضو حقوقی شورای طرح ولایت استادی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۱۳- عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی و استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی. 

۱۴- مدیر آموزشی و تربیت نخبگانی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۱۵- بازرس و عضو هیأت بازرسی امور ریاست جمهوری، مجلس و خارجه سازمان بازرسی کل کشور. 

۱۶- عضو کمیسیون روابط بین الملل مجمع عالی سازمان بسیج مستضعفین. 

۱۷- دبیر و عضو شورای علمی اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۱۸- عضو هیأت داوران محور سیاسی دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی. 

۱۹- معاون تربیت و آموزش کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۲۰- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۲۱- دبیر شورای پژوهشی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 

۲۲- عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران. 

۲۳- کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور. 

 

 

 

 

۱- تقدیرنامه انتخاب بعنوان «استاد بسیجی نمونه» از سوی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، ۱۴۰۰. 

۲- تقدیرنامه «سخنرانی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با موضوع آسیب شناسی نظام نظارت و بازرسی بر سازمان های اداری کشور از منظر قانونگذاری، سیاستگذاری و ساختاری»، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۸. 

۳- تقدیرنامه «همکاری اجرای همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد»، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸.

۴- تقدیرنامه «همکاری اجرای همایش خاورمیانه پس از اشغال عراق در دانشگاه اصفهان»، دبیر همایش، ۱۳۸۳.

۵- تقدیرنامه «برگزاری سمینار علمی بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان و تأثیر آن بر کارآمدی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و تخلفات اداری در دستگاه ­های اجرایی»، رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۹.

۶- تقدیرنامه «مقاله برگزیده اهداف استراتژیک و سیاست ­های عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ راهکارهای سیاستی»، دبیر همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۳۹۰.

۷- تقدیرنامه «برگزاری کارگاه ­های علمی همایش ملی نظارت همگانی (راهبردها و راهکارها)»، رییس مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران، ۱۳۸۹.

۸- تقدیرنامه «همکاری تحقیقاتی و پژوهشی»، رییس پژوهشگاه مطالعات جهان سازمان بسیج مستضعفین، ۱۳۹۵. 

۹- تقدیرنامه «اجرای وظایف و عملکرد اثربخش سازمانی»، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور. 

* سوابق تحصیلی و دانشگاهی:

۱- دکترای علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ با معدل کل ۱۷/۴۴. 

۲- دفاع از رساله دکتری با عنوان «آسیب ­شناسی فرایند سیاست ­های نظارت قضایی بر دستگاه­ های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ­ای سیاستگذاری» با درجه عالی. 

۳- کسب رتبه اول آزمون ورودی (کتبی و مصاحبه) دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷.

۴- کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷ با معدل کل ۱۸/۱۴. 

۵- دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۶ تهران)» با درجه عالی. 

۶- کارشناسی رشته علوم سیاسی از دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ با معدل کل ۱۷/۹۸.

۷- مدرس دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (۱۳۹۷-۱۳۹۳).

۸- مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی (۱۳۹۰-۱۳۸۷).

۹- مدرس دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مقطع دکترای تخصصی رشته سیاستگذاری عمومی (۱۳۹۹).

۱۰- مدرس دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی، پودمان آموزشی حکمرانی خوب (۱۳۹۰).

 

* داوری رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

۱- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه؛ بانک شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۶ تیر ۱۳۹۸).

۲- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رسانه ­های اجتماعی غیرمرتبط با کار بر تعهد سازمانی مؤثر»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۳- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «شناسایی و رتبه ­بندی شاخص ­های کیفیت خدمات در بانک­داری الکترونیک (مورد مطالعه؛ بانک رفاه شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۴- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر استرس شغلی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه؛ بانک سپه شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۵- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر تنش شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی درگیری شغلی و رضایت شغلی»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۶- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد هنجاری»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸).

۷- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ مؤسسه نمایشگاه­ های فرهنگی ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۳ شهریور ۱۳۹۸).

۸- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر کارآفرینی بر تحقق اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۹- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی رابطه توانایی و مهارت­ های ارتباطی مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توسعه روابط بین­ المللی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۱۰- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کسب و کار از طریق نقش میانجی نوآوری خدمات و رقابت­ پذیری (مورد مطالعه؛ بانک کارآفرین شهر تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۱۱- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل لزوم حمایت از باغبانی شهری در مدیریت شهری»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۳ شهریور ۱۳۹۸).

۱۲- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی و عملکرد واحد با متغیرهای میانجی انسجام گروهی و خودکارآمدی (مورد مطالعه؛ معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۸).

۱۳- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر کیفیت خدمات تجارت الکترونیک بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد الکترونیک (مورد مطالعه؛ شعب منطقه یک بانک ملت تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۳ تیر ۱۳۹۹).

۱۴- پایان­ نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر ناامنی شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی عاطفی (مورد مطالعه؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۳ تیر ۱۳۹۹).

۱۵- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی هویت سازمان مشتری (مورد مطالعه؛ شرکت سیمان تجارت مهریز)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۴ تیر ۱۳۹۹).

۱۶- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه؛ بانک توسعه صادرات ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۲۴ تیر ۱۳۹۹).

۱۷- پایان ­نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با توجه به نقش میانجی رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی (مورد مطالعه؛ سازمان ورزش شهرداری تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۴ مرداد ۱۳۹۹).

۱۸- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیراستراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گر ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت مپنا)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۶ شهریور ۱۳۹۹).

۱۹- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر مدیریت تغییر سازمانی بر عملکرد کارکنان  (مورد مطالعه: پست بانک ایران- ستاد تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۶ شهریور ۱۳۹۹).

۲۰- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر فرهنگ شهروند و حقوق شهروندی بر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۲ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۸ شهریور ۱۳۹۹).

۲۱- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: بانک کارآفرین)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ شهریور ۱۳۹۹).

۲۲- پایان نامه کارشناسی ارشد «شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب و نقش آن در مدیریت محله محور (مورد مطالعه: شهرداری ناحیه یک منطقه ۴ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱ مهر ۱۳۹۹).

۲۳- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر شایستگی های رهبری بر وفاداری کارکنان با توجه به نقش های میانجی عملکرد شغلی و اشتراک دانش (مورد مطالعه: شرکت رایتل)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۸ مهر ۱۳۹۹).

۲۴- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای کاری نوآورانه با در نظر گرفتن نقش میانجی بازآفرینی شغلی و نقش تعدیلگر اشتراک گذاری دانش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۵ تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۸ مهر ۱۳۹۹).

۲۵- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۴ آبان ۱۳۹۹).

۲۶- رساله دکتری «ارائه الگوی مشارکت نخبگان در تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۸ بهمن ۱۳۹۹).

۲۷- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر تلاطم محیطی و قابلیت های سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی استراتژی های بازاریابی (مورد مطالعه: سرپرستی بانک تجارت شعب جنوب شرق تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۸ اسفند ۱۳۹۹).

۲۸- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجیگری عدالت درک شده در میان کارکنان (بانک مسکن شعبات شرق استان تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰).

۲۹- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر صداقت سازمانی و رفتار رهبری بر تعالی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مورد مطالعه: مدیریت شعب بانک رفاه منطقه یک تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۹ خرداد ۱۴۰۰).

۳۰- پایان نامه کارشناسی ارشد «تأثیر جهت گیری های کارآفرینی، بازار و مدیریت دانش بر تولید سبز و مزیت رقابتی پایدار»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۳۰ خرداد ۱۴۰۰).

۳۱- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی شهرت سازمانی و نقش تعدیلگر قابلیت بازاریابی»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۳ مرداد ۱۴۰۰).

۳۲- پایان نامه کارشناسی ارشد «تأثیر یادگیری سازمانی بر روی عملکرد با نقش های تعدیلگر اعتماد به مدیر و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۰ شهریور ۱۴۰۰).

۳۳- پایان نامه کارشناسی ارشد «مطالعه اثرگذاری رهبری تحول گرا و ارتباطات شفاف بر پذیرش تغییر با در نظر گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت زرین بافت)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۱ شهریور ۱۴۰۰).

۳۴- پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای نوآورانه با نقش میانجی انگیزش به یادگیری و نقش های تعدیلگر پیچیدگی وظیفه و جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران)»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۲۴ شهریور ۱۴۰۰).

۳۵- رساله دکتری «طراحی مدل مبتنی بر زمینه حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق ایران»، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (۱۲ آبان ۱۴۰۰).

 

 داوری مقالات علمی پژوهشی

۱- مقاله «نقش فناوری خوشه بندی صنایع در رفتار زیستی و توسعه پایدار با رویکرد مدیریت منابع انسانی سبز و نوگرایی سبز»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۸ خرداد ۱۳۹۹. 

۲- مقاله «تخریب محیط زیست و دشواره ­های آن برای زیست جهان ایرانی»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۳ اسفند ۱۳۹۸.

۳- مقاله «مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان­ های دولتی: هم افزایی انسان و فرایند»، فصلنامه علمی چشم­ انداز مدیریت دولتی، ۵ آذر ۱۳۹۸.

۴- مقاله «طراحی الگوی اثربخش تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره ­وری و نوآوری فردی با رویکرد ترکیبی»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹.

۵- مقاله «شناسایی عوامل مؤثر بر تدوین راهبردهای تحوّل در خط ­مشی­ گذاری فرهنگی در دانشگاه و راهکارهای اجرایی ­سازی آن (مورد مطالعه؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۹ اسفند ۱۳۹۹.

۶- مقاله «تحلیل ‌گفتمان متن توئیت‌های وزرای امورخارجه‌ ایران و کشورهای گروه ۵+۱ درباره برجام؛ بر مبنای نظریه همسازی ارتباطات»، فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱ فروردین ۱۴۰۰.

۷- مقاله «مطالعه اکتشافی ابعاد رهبری تجاری سازی دانش دردانشگاه آزاد اسلامی و بررسی رابطه آن با بهره ­وری کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۸ فروردین ۱۴۰۰.

۸- مقاله «نوع‌شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود بر اساس ابعاد باورمندی و نوع رفتار (مطالعه سازمان‌های فرهنگی)»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰.

۹- مقاله «تحلیل ساختاری رابطه سبک رهبری تحولی با یادگیری سازمانی کارکنان»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰.

۱۰- مقاله «تدوین مدل رهبری اشتراکی در سازمان ­های دولتی شهر اصفهان»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.

۱۱- مقاله «دلایل انگاره ­سازی منفی رسانه‌ای غرب دربارۀ جمهوری اسلامی ایران (مطالعه و بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن)»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰.

۱۲- مقاله «طراحی الگوی سازوکارهای ارتقای برند بانک ملی ایران: تلفیق سنتزپژوهی و رویکرد ساختاری تفسیری»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۶ خرداد ۱۴۰۰.

۱۳- مقاله «ارزیابی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰. 

۱۴- مقاله «ارائه الگوی اسلامی نظارت بر عملکرد به منظور افزایش رضایت شهروندان در سازمان ثبت اسناد و املاک»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی، ۵ تیر ۱۴۰۰. 

۱۵- مقاله «طراحی و اعتبارسنجی الگوی رهبری دیجیتال در نظام آموزش و پرورش کشور (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان)»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی، ۱۵ تیر ۱۴۰۰. 

۱۶- مقاله «طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، ۵ مرداد ۱۴۰۰. 

۱۷- مقاله «طراحی الگوی راهبردی مدیریت صنعت پوشاک ایران»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۵ مرداد ۱۴۰۰. 

۱۸- مقاله «کاربست دیپلماسی عمومی در نبردهای عقیدتی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰. 

۱۹- مقاله «تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت کرمان موتور)»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰.

۲۰- مقاله «نقش و اهمیت تغییر رفتار شهروندان در مسیر تحقق اهداف تعیین شده»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۳ مرداد ۱۴۰۰.

۲۱- مقاله «مقایسه راهبردهای ایالات متحده امریکا در دوران ترامپ با زمان اوباما جهت تغییر رفتار و نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۳ مرداد و ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 

۲۲- مقاله «مدل مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی با روش فراترکیب»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰.

۲۳- مقاله «تبیین همکاری فناورانه درونزا در صنایع با فناوری پیچیده در شرایط تحریم : پژوهشی پدیدارشناسانه»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰.

۲۴- مقاله «بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و خودکارآمدی با عملکرد شغلی کارکنان در اداره امور مالیاتی کرمان»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۵ شهریور ۱۴۰۰. 

۲۵- مقاله «عقلانیت انقلابی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰. 

۲۶- مقاله «طراحی مدل مطلوب رسانه بر اساس مبانی و معارف اسلامی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰. 

۲۷- مقاله «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بدیل نظام هژمونیک سرمایه داری؛ راهکارها و استلزامات گسست گفتمانی از نظام امپریالیسم سرمایه داری جهانی»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰. 

۲۸- مقاله «الگوی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰. 

۳۰- مقاله «تبیین کارکردهای منظومه فرهنگی در ارتقای سطح دلبستگی سازمانی»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰. 

۳۱- مقاله «تدوین و اعتبارسنجی مدل جبران خدمت با رویکرد بهره وری (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰. 

۳۲- مقاله «واکاوی ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور و ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 

۳۳- مقاله «واقعیت قدرت نرم در نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰. 

۳۴- مقاله «پیش آیندها و پیامدهای سبک رهبری امامین انقلاب در قیاس با سبک های علمی مدیریت و رهبری»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰.

۳۵- مقاله «طراحی الگوی خط مشی گذاری سازمانی بر اساس آموزه های دین اسلام»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰.

۳۶- مقاله «همگرایی ملی در جوامع چند فرهنگی با تاکید بر شهروندی فرهنگی در ایران معاصر»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰.

۳۷- مقاله «ساخت الگوهای ترکیبی برای سیاستگذاری عمومی»، فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۴ مهر ۱۴۰۰. 

۳۸- مقاله «مدیریت بحران‌های سازمانی، چیستی و چگونگی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۱ مهر و ۸ آبان ۱۴۰۰. 

۳۹- مقاله «استفاده از روش شهید سلیمانی در جلب مشارکت مردمی برای مدیریت ترافیک در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۱ مهر ۱۴۰۰.   

۴۰- مقاله «مطالعه تطبیقی دکترین، سیاست­ها و اهداف برگزاری نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران، عربستان و ترکیه»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۱۱ مهر ۱۴۰۰.   

۴۱- مقاله «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اجرای بانکداری الکترونیک در بانک انصارکرمان نیمه اول سال ۱۴۰۰ (مورد مطالعه: بانک­های انصار شهرکرمان)»، فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۱ مهر ۱۴۰۰.  

۴۲- مقاله «بررسی موانع کارآمدی دولت در دهه پنجم انقلاب»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 

۴۳- مقاله «محیط‌ شناسی سیاسی- اقتصادی چین به عنوان قدرت ژئوپلیتیکی در جنوب‌ شرق آسیا»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۸ مهر ۱۴۰۰. 

۴۴- مقاله «بررسی مبانی تألیف قلوب در فضای مجازی و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۴ آبان ۱۴۰۰. 

۴۵- مقاله «کاوش تهدید نرم از منظر امام خامنه‌ای با رویکرد امنیتی انتظامی»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۴ آبان ۱۴۰۰. 

۴۶- مقاله «چارچوبی برای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور»، فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳ آبان ۱۴۰۰.

۴۷- مقاله «نظریه‌ای برای فهم چیستی و چگونگی تحقق الگوی اسلامی ایرانی از حکمرانی خوب»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲۴ شهریور و ۲ آذر ۱۴۰۰.  

۴۸- مقاله «بررسی و نقد مدل ­های سنجش قدرت نرم»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲ آذر ۱۴۰۰. 

۴۹- مقاله «نقش ساختار سازمان خبری در مدیریت جنگ نرم با توجه به آرایش رسانه­ های خبری (مطالعه موردی سازمان صداوسیما)»، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۲ آذر ۱۴۰۰. 

۵۰- مقاله «شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت جانشین پروری در سازمان‌ها»، فصلنامه علمی پژوهش ­های مدیریت راهبردی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ آذر ۱۴۰۰.

۵۱- مقاله «استراتژی تبدیل تهدید به فرصت در دفاع مقدس (با تأکید بر بیداری اسلامی)، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۴ آذر ۱۴۰۰. 

 ۵۲- مقاله «شاخص های سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)»، فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ­ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ۴ آذر ۱۴۰۰. 

 

* مجری و ناظر گزارش ها و طرح های پژوهشی:  

۱- تدوین گزارش پژوهشی «حکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزیابی»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، شماره ۶، ۱۳۸۸.  

۲- تدوین گزارش پژوهشی «نظام خدمات رسانی به مردم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قوانین و مقررات»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، شماره ۳۲، ۱۳۸۹. 

۳- مجری طرح پژوهشی «بررسی و سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ راهکارها و سیاست ها»، دفتر مطالعات و تحقیقات، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹. 

۲- مجری طرح پژوهشی «اصول سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی از منظر مقام معظم رهبری»، پژوهشگاه مطالعات جهان، سازمان بسیج مستضعفین، ۱۳۹۵. 

۳- ناظر طرح پژوهشی «نیازسنجی هدایت سیاسی کارکنان پایور شاغل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، دفتر مطالعات و تحقیقات، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸.

۴- مشاور طرح پژوهشی «سیاست پژوهی تحول نظارت در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد فوق فعال»، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، ۱۳۹۹. 

 

 

 

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی- مدیریت دولتی- اداره امور عمومی و حکمرانی- حقوق اساسی- مدیریت تحول- مدیریت توسعه

سوابق پژوهشی

۱- مسئول برگزاری «سمینار علمی بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان و تأثیر آن بر کارآمدی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و تخلفات اداری در دستگاه ­های اجرایی»، مرکز پژوهش و برنامه ریزی، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۹.

۲- مسئول برگزاری «اولین دوره آموزشی تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، (اعضای هیات علمی مسئول و عضو شبکه های استانی اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری، اندیشکده ها و گروه های علمی مساله محور بسیج اساتید سراسر کشور،  ۲۹ مهر لغایت ۲۱ بهمن ۱۳۹۹). 

۳- مدیر جلسه کرسی ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) «کانون­ های قدرت نرم در آموزش عالی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹.

۴- ناقد علمی کرسی علمی ترویجی «تأثیر ویروس کرونا بر انتخابات ریاست­ جمهوری ۱۴۰۰»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹.

۱- دبیر پنجمین همایش ملی «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ­ای (مدظله ­العالی)»، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۳ اسفند ۱۴۰۰.

۲- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی «حکمرانی متعالی»، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، ۱۸ آبان ۱۴۰۰.

۳- عضو کمیته علمی همایش «نظام جهانی در حال تغییر؛ فرصت­ ها و تهدیدها»، سازمان بسیج مستضعفین، ۱۳۹۴.

۴- طراحی و سیاستگذاری همایش «بصیرت، تربیت دینی و امنیت اجتماعی»، سازمان عقیدتی و سیاسی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.

۵- همکاری در اجرا و برگزاری همایش «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸.

۶- همکاری در اجرا و برگزاری همایش «خاورمیانه پس از اشغال عراق»، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳.

۷- دبیر سیاستگذاری کنفرانس بین المللی «جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا»، تهران، ۱۳۹۹. 

۱- عضو شورای تحریریه پیوست فرهنگی ماهنامه «حکمت عملی»، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی (۱۳۹۰).

۲- عضو شورای تحریریه فصلنامه تخصصی «مدرسه اسلامی علوم سیاسی».  

۳- عضو هیأت داوران فصلنامه علمی «چشم انداز مدیریت دولتی»، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (ره).

۴- عضو هیات داوران فصلنامه علمی «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی»، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.

۵- عضو هیأت داوران فصلنامه علمی «مطالعات میان فرهنگی»، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی.

۶- عضو هیأت داوران فصلنامه علمی «پژوهش های مدیریت راهبردی»، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی. 

۷- عضو هیأت داوران فصلنامه علمی «مطالعات قدرت نرم»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۸- عضو هیات داوران فصلنامه علمی «مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. 

۹- عضو هیات داوران فصلنامه علمی «مطالعات بیداری اسلامی»، سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور.