ویدا وفایی

مشخصات شخصی :                    

 1. مرتبه علمی :استادیار
 2. تاریخ تولد :08/08/1348
 3. محل تولد :بروجرد
 4. ایمیل :vi.vafaee@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی :

 • دکتری:زبان و ادبیات فارسیگرایش : ادبیات فارسی           دانشگاه : آزاد واحدعلوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد:زبان و ادبیات فارسی   گرایش : ادبیات فارسی     دانشگاه : آزاد واحد تهران مرکزی    
 • کارشناسی:ادبیات فارسی
 • دیپلم:علوم انسانی

 

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:

 • مقاله های چاپ شده :
 • با عنوان : " ویژگی های زبانی در آثار پیرگنجه"
 • در : فصلنامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، بهار 83 ، شماره دوم.
 • با عنوان : " تأثیرپذیری عطار از نظامی"
 • در : فصلنامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، بهار 85 ، شماره پنجم.
 • با عنوان : " نقد از دیدگاه دکتر زرین کوب"
 • در : فصلنامه علمی ،ترویجی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، پاییز 85 ، شماره ششم.
 • با عنوان : " اسطوره"
 • در : فصلنامه پژوهشی ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، بهار 86 ، شماره هشتم.
 • جزوه با عنوان : " ادبیات معاصر نثر"
 • تأیید شده از سوی گروه آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، سال 86 .
 • داوری مقاله های فصلنامه علمی ، پژوهشی و پژوهش ادبی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (به تعداد  7 مقاله ).

 

 • سوابق آموزشی:           
 • - از سال 1377 تا کنون :هیأت علمی تمام وقت واحد تهران مرکز
 • - از سال 1374 تا سال 1377 : هیأت علمی تمام وقت واحد بروجرد
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی.

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۷۹زبان و ادبیات فارسیواحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)