نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۱۳ مورد.

علی بیژنی

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

هوشنگ پارسا نیا

استادیار

دانشکده علوم پایه

محمد اسماعیل پازکی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی

ثریا پاک نظر

مربی

دانشکده زبان های خارجی

محبوبه پاک نیا

استادیار

دانشکده علوم سیاسی

بهاره پاکپور

دانشکده علوم پایه

صادق پرتانی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

ماندانا پرنیان

مربی

دانشکده هنر

اکبر پرهیزکار

دانشیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

شیوا پژوهش فرد

دانشکده روانشناسی

پرستو پنجه شاهی

مربی

دانشکده زبان های خارجی

محمدابراهیم پور زرندی

دانشکده مدیریت

محمد رضا پور شریف

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

سیدعلی پور منوچهری

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

منصور پور نوری

استاد

دانشکده حقوق

مجید پوراستاد

دانشکده حقوق