نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

علی بیژنی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بیژنی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

هوشنگ پارسا نیا

دانشکده علوم پایه

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی

ثریا پاک نظر

دانشکده زبان های خارجی
ثریا پاک نظر
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-paknazar-english/fa

صادق پرتانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق پرتانی دکترای تخصصی
sadegh_partani@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
+۹۸۹۱۵۵۸۴۵۶۳۵

https://www.researchgate.net/profile/Sadegh_Partani

گوگل اسکالر اسکوپوس

اکبر پرهیزکار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اکبر پرهیزکار
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-parhizkar-geo/fa

شیوا پژوهش فرد

دانشکده روانشناسی

پرستو پنجه شاهی

دانشکده زبان های خارجی

محمد رضا پور شریف

دانشکده فنی و مهندسی

سیدعلی پور منوچهری

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدعلی پور منوچهری
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pormanochehri-theo/fa