نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

حسین آفتابی

دانشکده فنی و مهندسی
حسین آفتابی
مربی -
Hos.Aftabi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aftabi-civil/fa

گوگل اسکالر

حسین آقاجانی مرساء

دانشکده روانشناسی
حسین آقاجانی مرساء
استاد -
Hos.Aghajani@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aghajani-psycho/fa

محمدعلی آقازاده الستی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
محمدعلی آقازاده الستی
- -
Moh.Agahzadeh_Alasti@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aghazadehalasti-relation/fa

حمید آقاعلی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حمید آقاعلی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
Ham.Aghaalinejad@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aghaalinejad-sport/fa

سید سعید آقایی

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
سید سعید آقایی
استادیار دکترای تخصصی
sae.Aghaei@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-aghaee-psycho/fa

محمدعلی آقایی

دانشکده حقوق
محمدعلی آقایی
- -
Moh.Aqaei@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aqaei-law/fa

داوود آقایی

دانشکده علوم سیاسی
داوود آقایی
استاد -
dav.aghaei@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-aghaei-politic/fa

محمدحسن آموزگار

دانشکده روانشناسی
محمدحسن آموزگار
- -
Moh.Amozgar@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-amozgar-psycho/fa

سیدمحسن آیت

دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحسن آیت
- -
Moh.ayat@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-ayat-elec/fa

گوگل اسکالر

محمدرضا ابراهیمی

دانشکده زبان های خارجی
محمدرضا ابراهیمی
استادیار -
Moh.Ebrahimi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ebrahimi-france/fa

رویا ابراهیمی

دانشکده زبان های خارجی
رویا ابراهیمی
- -
Roy.ebrahimi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-ebrahimi-france/fa

داود ابراهیمی بقا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
داود ابراهیمی بقا
استادیار دکترای تخصصی
Dav.Ebrahimi_Bagha@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-ebrahimibagha-math/fa

گوگل اسکالر

طاهره ابراهیمی فر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
طاهره ابراهیمی فر
دانشیار دکترای تخصصی
Tah.Ebrahimifar@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-ebrahimifar-politic/fa

گوگل اسکالر

حسین ابوالحسن تنهائی

دانشکده روانشناسی
حسین ابوالحسن تنهائی
استاد -
Hos.Ab-Ul-hasan_Tanhei@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-abulhasantanhaei-psycho/fa

حبیب الله ابوالحسن شیرازی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار دکترای تخصصی
hab-AbolhassanShirazi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-abolhassanshirazi-politic/fa

گوگل اسکالر

عباسعلی ابونوری

دکترای تخصصی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
عباسعلی ابونوری
استادیار دکترای تخصصی
Aba.Abunoori@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abunoori-eco/fa

گوگل اسکالر