نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

مهناز استکی

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
مهناز استکی
استادیار دکترای تخصصی
Mah.Estaki@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-estaki-psycho/fa

جعفر اسحاقی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
جعفر اسحاقی
- -
Jaf.Eshaqi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-eshagi-relation/fa

محمد حسن

محمد حسن اسدی طاری

دکتری
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
محمد حسن اسدی طاری
استاد دکتری
m.asadi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
۸۸۹۷۶۹۸۸

http://www.ejournalism.ir

گوگل اسکالر

فرح اسدیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فرح اسدیان
استادیار دکترای تخصصی
Far.assadian@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-assadian-chemistry/fa

احمد اسدیان

دانشکده حقوق
احمد اسدیان
- -
ahm.asadiyan@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-asadiyan-law/fa

نصرت اسلامی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نصرت اسلامی
مربی -
nos.eslami@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-eslami-eco/fa

حسن اسماعیل پور

دانشکده مدیریت
حسن اسماعیل پور
- -
Has.Esmailpour@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-esmailpour-manage/fa

علی اصغر اسماعیل نیا

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی اصغر اسماعیل نیا
استادیار -
ali.smaeel_niyaktabi@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-esmaeilnia-eco/fa

محمد مهدی اسماعیلی

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
محمد مهدی اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
moh.ismaili@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaili-linguistics/fa

گوگل اسکالر

سهیلا اسمعیلی

دانشکده زبان های خارجی
سهیلا اسمعیلی
استادیار -
Soh.esmaeili@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-esmaeili-france/fa

گوگل اسکالر

محمد رضا اسمعیلی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد رضا اسمعیلی
استادیار دکترای تخصصی
Moh.Esmaili@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaeili-sport/fa

داریوش اشرافی

دانشکده حقوق
داریوش اشرافی
مربی -
Dar.Ashrafi@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-ashrafi-law/fa

آویشا

آویشا اشرف الکتابی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق
آویشا اشرف الکتابی
استاد دکترای تخصصی
avishaashrafolketabi1986@gmail.com دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafalketabi-law/fa

فریده اشرف گنجوئی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریده اشرف گنجوئی
استادیار دکترای تخصصی
Far.AshrafGanjooie@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafganjooee-sport/fa

اکبر اشرفی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
اکبر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
akbarashrafi552@gmail.com دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafi-politic/fa

گوگل اسکالر

فریبا اشرفی

دانشکده زبان های خارجی
فریبا اشرفی
استادیار -
Far.ashrafi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafi-france/fa

احمد علی اشرفیان

دانشکده فنی و مهندسی
احمد علی اشرفیان
- -
Ahm. Ali Ashrafian@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafian-elec/fa

گوگل اسکالر

پروانه اصغری

دانشکده فنی و مهندسی
پروانه اصغری
- -
p_asghari@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa