نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

شاداب باقری خولنجانی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

آذر باقری قمی

دانشکده علوم پایه

امیر کاووس بالازاده

استاد

دانشکده هنر

زهره بالازاده

استادیار

دانشکده علوم سیاسی

رضا بایدرخانی

دانشکده فنی و مهندسی

صدیقه ببران

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

علی بحرینی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

احمد بخشایش اردستانی

استاد

دانشکده علوم سیاسی

محمد جلال بد

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

احمد بدرطالعی

مربی

دانشکده هنر

کاوه بذرافکن

دانشکده هنر

عبداله برادران

استادیار

دانشکده زبان های خارجی

رجبعلی برزوئی

دانشکده علوم پایه

زهرا برومند

دانشکده مدیریت

احسان بزاز

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه

علیرضا بندرآباد

استادیار

دانشکده هنر