نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

شاداب باقری خولنجانی

دانشکده فنی و مهندسی
شاداب باقری خولنجانی
استادیار -
sh.bagheri_kholanjani@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-bagherikhoulenjani-medical/fa

گوگل اسکالر

آذر باقری قمی

دانشکده علوم پایه
آذر باقری قمی
- -
Aza.Baqeri_Qomi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baqeriqomi-chemistry/fa

امیر کاووس بالازاده

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
امیر کاووس بالازاده
مربی کارشناسی ارشد
Ami.Balazadeh@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-balazadeh-art/fa

زهره بالازاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
زهره بالازاده
استادیار دکترای تخصصی
Zoh.Balazadeh@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-balazadeh-politic/fa

گوگل اسکالر

رضا بایدرخانی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا بایدرخانی
- -
r.baidarkhani@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-baidarkhani-elec/fa

صدیقه ببران

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
صدیقه ببران
- -
Sed.Babran@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-babran-relation/fa

علی بحرینی

دانشکده فنی و مهندسی
علی بحرینی
مربی -
a.bahraini@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahrini-math/fa

گوگل اسکالر

احمد بخشایش اردستانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
احمد بخشایش اردستانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bakhshayeshi-politic/fa

گوگل اسکالر

محمد جلال بد

دانشکده فنی و مهندسی
محمد جلال بد
مربی -
Moh.bod@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bod-civil/fa

گوگل اسکالر

احمد بدرطالعی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
احمد بدرطالعی
مربی کارشناسی ارشد
Ahm.Badretalei@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-badrtalei-arch/fa

کاوه بذرافکن

دانشکده هنر
کاوه بذرافکن
- -
Kav.Bazrafkan@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-bazrafkan-arch/fa

عبداله برادران

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
عبداله برادران
دانشیار دکترای تخصصی
a.baradaran@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baradaran-english/fa

گوگل اسکالر

ایمان برادران هاشمی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
ایمان برادران هاشمی
مربی کارشناسی ارشد
Ima.Baradaran_Hashemi@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/i-baradaranhashemi-paint/fa

رجبعلی برزوئی

دانشکده علوم پایه
رجبعلی برزوئی
- -
Raj.Borzooee@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-borzooei-math/fa

زهرا برومند

دانشکده مدیریت
زهرا برومند
- -
z.boroumand@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-boroumand-manage/fa

احسان بزاز

دانشکده فنی و مهندسی
احسان بزاز
مربی -
Ehs.Bazaz@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-bazaz-mech/fa

گوگل اسکالر

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه
رضا بشریان
- -
Rez.Bashirian@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-bashirian-physic/fa

علیرضا بندرآباد
استادیار -
ali.bandarabad@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bandarabad-arch/fa

گوگل اسکالر