نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۳۳ مورد.

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه

سیدمحمد بنی هاشمی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر
- -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

علی بهرامی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

مهرناز بهروزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
استادیار -
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

پرویز بهروزی

دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
اردوان

اردوان بهزاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-behzad-geo/fa

گوگل اسکالر

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه

حسین بهزادی اند وهجردی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
حسین بهزادی اند وهجردی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa

گوگل اسکالر