یداله تاری وردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱حسابداریشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵حسابداریشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۵حسابداریتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)