زینت نیک آئین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی۱۳۶۴تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت معلم
دکتری۱۳۸۹مدیریت و برنامه ریزیدانشگاه آزاد اسلامی